Adre / Home

Bydd Cyngor Cymuned Bodedern yn cyfarfod yng Nghanolfan Bro’r Ysgol, Bodedern ar y bedwaredd Nos Lun o’r mis, heblaw am mis Awst a mis Rhagfyr, pan na chynhelir cyfarfodydd. Mae’r cyngor cymuned yn gwasanaethu pentref Bodedern ac ardaloedd cyfagos o fewn y ffiniau, ac mae’n cynnwys 11 aelod etholedig o’r gymuned lleol. Mae’r cynghorwyr lleol yma yn gwneud penderfyniadau ar feysydd allweddol megis rheoli traffig, diogelwch cymunedol a gwelliannau amgylcheddol.

Oherwydd cyfyngiadau yn ymwneud a COVID-19, bydd cyfarfodydd Cyngor Cymuned Bodedern yn cymryd lle ar-lein drwy Zoom am y dyfodol rhagweladwy. Byddent yn parhau ar y bedwaredd Llun o bob mis (ac eithrio mis Awst a Rhagfyr) Os dymunwch ymuno a’r cyfarfodydd yma yna plis cysylltwch a’r clerc.